Astrid Lindgren. Pippi Longstocking (1991)

Astrid Lindgren. Pippi Longstocking (1991)
1. Pippy in the City
2. Pippy and Stephensen

"Melody" Ensemble, conductor - B. Frumkin;
Moscow Chamber Choir, conductor -  Vladimir Minin;
Actors: L. Kanevsky, L. Yarmolnik, V. Vinogradov, M. Boyarsky, S. Stepchenko, A. Voskresensky, F. Stukov, T. Vasilyeva, E. Kamburova;
Music - Vladimir Dashkevich, script - Yuri Mikhailov;
Sound engineer - V. Vinogradov

LP released on "Melodya" label, USSR