Sing Me That Song Which Before... (2006)

Sing Me That Song Which Before... (2006)
Russian folk songs, songs of the soviet composers

1. Amur Waves (arranged by V. Sokolov)
Soloist - A. Vasiliev, piano - E. Strikovskaya
2. Cranes (Y. Frenkel, arranged by V. Urman)
Soloist – I. Kobzon
3. The Alone Accordeon (B. Mokrousov, arranged by S. Anashkin)
Soloist - M. Falkov
4. Life is so Short (arranged by A. Sveshnikov)
Soloist - Y. Kubanin
5. Hey, the Garden (arranged by A. Sveshnikov)
6. Kamarinskaya (arranged by V.Zakharov)
7. Steppe is All Around (arranged by V. Kallistratov)
Soloist - S. Baykov
8. In the Dark Forest (arranged by A. Sveshnikov)
9. A Bell Rattles Monotone (arranged by A. Sveshnikov)
10. Sing me that song which before... (G. Sviridov, lyrics by S. Esenin)
11. Oh, Nastasya (arranged by S. Anashkin)
Soloist - S. Baykov, piano - E. Strikovskaya
12. An Evening Music (V. Gavrilin)
Soloists: N. Demchenko, I. Zotkina, L. Semenina
13. Willage Cadril (V. Gavrilin)
14. Suliko (arranged by K. Mayorov)
15. Black Eyes (arranged by S. Anashkin)
Soloist - S. Baykov, piano - E. Strikovskaya
16. Gates (arranged by A. Flyarkovsky)
Soloist - S. Yurasova
17. Ya Vechor Mlada (arranged by A. Koposov)
Soloist - I. Zotkina

Moscow Chamber Choir
Artistic director and conductor - Vladimir Minin